Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Ungdomsundersøkelser i Stavanger kommune

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har foretatt kommunale Ungdata-undersøkelser i Stavanger helt siden 1994.

Hensikten er å kartlegge hvordan stavangerungdom opplever sin hverdag, og på denne måten gi kommunen et verktøy for å kunne bedre oppvekstvilkårene for ungdom. Undersøkelsen dekker en rekke temaer knyttet til ungdoms hverdag, som familie, venner, skole, fritid, mental helse, deltakelse i antisosiale handlinger og rusmiddelbruk.

 

Våren 2016 svarte elevene ved VG1 ved de videregående skolene i Stavanger:

 

Foreldre og venner

Helse og trivsel

Risikoatferd

Skole og framtid

Fritid

Lokalmiljøet

Tobakk og rus

 
 
 

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med Uteseksjonen: 910 07 168